IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Szkolenia BHP dla pracodawców


Pomimo zmian zachodzących w gospodarce, nadal jedną z najważniejszych kwestii w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od profilu jego działalności, pozostaje bezpieczeństwo i higiena pracy.

Instytut Progressum z centralą w Łodzi oferuje szkolenia BHP dla pracodawców na terenie całej Polski, w trakcie których omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z oceną ryzyka i zagrożeń na danym stanowisku, a także umiejętnością odpowiedniego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (pożar, wypadek itp.)

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, a w szczególności art. 237 § 2, każdy pracodawca jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP w „zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków”. Co więcej, tego rodzaju szkolenie jest ważne przez okres 5 lat.

Wśród głównych celów szkolenia BHP dla pracodawców, organizowanego przez Instytut Progressum, można wskazać na:

 • Zdobycie umiejętności oceny zagrożeń występujących w procesie pracy, a także oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania higienicznych i bezpiecznych warunków pracy,
 • Zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności zadbania o pracowników, a w szczególności ochrony ich przed zagrożeniami wynikającymi z pracy na danym stanowisku.

Szkolenie BHP dla pracodawców organizowane przez łódzki Instytut Progressum, podobnie jak nasze pozostałe kursy i usługi, jest prowadzone przez certyfikowanego specjalistę z ponad 20-letnim doświadczeniem. Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Podczas trwającego minimum 16 godzin panelu, zostaną omówione takie kwestie jak:

 • Regulacje prawne zapisane w Kodeksie Pracy, a także w innych źródłach prawa krajowego oraz międzynarodowego (konwencje MOP oraz dyrektywy UE),
 • Przepisy, które warunkują ochronę kobiet i młodocianych pracowników,
 • Prawo określające zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • Metody organizowania i kontroli warunków pracy,
 • Analiza i identyfikacja uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników; ocena ryzyka z nimi związana,
 • Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy, na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • Przyczyny wypadków w pracy, charakterystyka zagrożeń, działania profilaktyczne,
 • Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy, wzywania służb ratowniczych oraz zasad postępowania w przypadku wypadku,
 • Ekonomiczne i prawne skutki będące efektem nieprzestrzegania przepisów BHP.

Dzięki naszemu szkoleniu BHP dla pracodawców, zyskają Państwo praktyczną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą wam tworzyć stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP, a także precyzyjnie określać potencjalne czynniki ryzyka i podejmować odpowiednie działania profilaktyczne.

Z organizowanych przez nas szkoleń BHP dla pracodawców skorzystało wiele firm, z różnych gałęzi gospodarki, mających swoją siedzibę w Łodzi, ale też na terenie całej Polski.