IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Szkolenia BHP


Organizowane przez nas szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników, mają na celu zaktualizowanie oraz przekazanie wiedzy w zakresie:

 • przepisów i obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • dokładnej analizy występujących zagrożeń na danym stanowiska i ocena ryzyka,
 • organizacji sprzyjających i w pełni bezpiecznych warunków pracy,
 • rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem i higieną w danym środowisku pracy.

Podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia szkoleń BHP zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Szkolenia wstępne

To pierwsze szkolenie jakie pracodawca musi zorganizować pracownikowi, z którym nawiązał stosunek pracy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Dzielimy je na dwa etapy:

 • Instruktaż ogólny

  – podczas, którego pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi przepisami BHP opisanymi w Kodeksie Pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy, a także wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w danej firmie. Instruktażu może dokonać pracodawca lub inna osoba działająca na zlecenie pracodawcy w zakresie zadań służby BHP.
 • Instruktaż stanowiskowy

  – zapewnia pracownikowi zapoznanie się z warunkami pracy, omówienie warunków środowiska pracy, pokazanie przez instruktora bezpiecznego i higienicznego sposobu wykonania czynności na danym stanowisku oraz samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora. Instruktażu może dokonać bezpośredni przełożony.

Szkolenia okresowe

Organizowane są dla:

 • Pracodawców i kierowników

  Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zabezpieczenia pracowników przed występującymi zagrożeniami na danym stanowisku. Powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium nie rzadziej niż co 5 lat.

 • Pracowników biurowych i administracyjnych

  Szkolenie ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceny zagrożeń podczas wykonywanych zadań, sposobów ochrony przed zagrożeniami na danym stanowisku, organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Należy je przeprowadzać co 6 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

 • Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

  Podstawowym celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu rozpoznania i oceny zagrożeń, które mogą wystąpić w procesie pracy, organizacji i zapewnieniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych stanowisk pracy. Szkolenie należy przeprowadzać co 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Przeznaczone jest szczególnie dla organizatorów produkcji, technologów, projektantów oraz konstruktorów. Przy organizacji należy zwrócić uwagę na rodzaj wykonywanych prac przez uczestników.

 • Pracowników służby BHP

  Szkolenie ma zapewnić aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, metod oceny i analizy zagrożeń na poszczególnych stanowiskach, organizacji oraz metod tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także wsparcie w rozwiązaniu trudnych problemów zakresu BHP.

 • Pracowników na stanowiskach robotniczych

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresu przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych bądź w czasie wypadku. Szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać w formie instruktażu co 3 lat, lub co 12 miesięcy w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych.

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy doskonale znają się zarówno na zachowaniu bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywanych w różnych środowiskach zadań, jak również ochronie przeciwpożarowej, ratownictwie medycznym, ochronie środowiska czy prawie pacy. Posiadają ogromne doświadczenie, które procentuje. Nasza łódzka firma oferuje także kurs na wózki widłowe.

Prowadzimy kursy nie tylko po polsku, ale również angielsku, niemiecku i rosyjsku. Na koniec uczestnicy otrzymują specjalne zaświadczenia.