IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy Państwu przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego. Jest to jeden z obowiązków pracodawcy, który wynika z szeregu aktów normatywnych. Możemy tu wskazać między innymi na:

 1. Kodeks Pracy:
  • Art. 201 § 3, zobowiązujący pracodawcę do przekazania młodocianemu pracownikowi kompleksowej informacji o ryzyku zawodowym, wynikającym z wykonywanej przez niego pracą. Te same informacje muszą zostać również przekazane prawnemu opiekunowi młodocianego;
  • Art. 226, szczegółowo i precyzyjnie regulujący obowiązek oceny i udokumentowania stopnia ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy w firmie;
  • Art. 104 § 1, pkt. 8, określający obowiązki pracodawcy dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z konkretną pracą.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).

Ryzyko zawodowe istnieje bez względu na rodzaj wykonywanych zadań i charakter stanowiska. Jest prawdopodobieństwem pojawienia się niechcianych zdarzeń, które mogą spowodować straty, w szczególności jeżeli chodzi o komfort i zdrowie pracowników.

Ponadto, przygotowanie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym elementem systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. Posiadając tego rodzaju dokumentację nie tylko wypełniają Państwo swój ustawowy obowiązek, lecz także podnosicie prestiż firmy zarówno w oczach jednostek administracji państwowej, konkurencyjnych podmiotów, a także potencjalnych pracowników.

Kiedy należy przeprowadzać takie oceny, związane z realizowaniem zadań na danym stanowisku?

 • Gdy tworzy się nowe stanowiska pracy w firmie.
 • Gdy dochodzi do zmian na stanowiskach pracy.
 • Gdy zmieniają się procesy technologiczne albo organizacja pracy, np. zwiększa się zagrożenie wynikające z pojawiania się na danym stanowisku czynników szkodliwych.
 • Gdy dochodzi do zmian w zakresie stosowanych środków ochrony.
 • Każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia wypadkowego.

Najważniejsze w przeprowadzaniu ocen ryzyka zawodowego jest zachowanie zdrowego rozsądku oraz opieranie się o zasady, zawarte w Kodeksie Pracy. Wszystkie działania w tym zakresie staramy się prowadzić w prosty sposób, a do naszych zadań zalicza się:

 1. Kompletowanie niezbędnych informacji, które posłużą do przeprowadzenia całego procesu.
 2. Zidentyfikowanie zagrożeń występujących na każdym stanowisku pracy.
 3. Ustalenie stopnia ryzyka.
 4. Stworzenie planu działania, mającego na celu całkowite wyeliminowanie albo ograniczenie niebezpieczeństw związanych z wykonywaną pracą.
 5. Udokumentowanie uzyskanych wyników.

Instytut Progressum rekomenduje Państwu zwrócenie się o pomoc do specjalistów ds. BHP, którzy działają w branży od wielu lat. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie i współpraca z wieloma firmami z różnych branż, jest gwarantem tego, iż opracowywana przez nas dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy w Państwa zakładzie.

O tym w jaki sposób prawidłowo przeprowadzać analizę i ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, mogą Państwo również dowiedzieć się podczas organizowanego przez Instytut Progressum szkolenia BHP dla pracodawców.