IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Kontrola zawiesi

Kontrola zawiesi powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione (posiadające stosowne uprawnienia wydane np. przez Urząd Dozoru Technicznego). Odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi badaniami nie powinien przekraczać 12 miesięcy, należy wziąć pod uwagę częstotliwość używania zawiesi.

Na kontrolę zawiesi składa się:

 • sprawdzenie aktualnego stanu technicznego elementów zawiesi (ubytki przekroju, wytarcia, pęknięcia itp.);
 • próby wytrzymałościowe zawiesi;
 • oznaczenie zawiesi datą następnej kontroli technicznej;
 • wystawienie nowych poświadczeń wykonania prób i kontroli.

Przy częstym stosowaniu zawiesi, odstępy pomiędzy kolejnymi kontrolami powinny być odpowiednio krótsze. Zapisy z powyższych kontroli powinny być przechowywane. Przed każdym użyciem należy dokonać kontroli wzrokowej.

 1. Zawiesie nie nadaje się do dalszego użytkowania, jeśli brak jest zawieszki identyfikacyjnej o jego nośności lub jeśli niezbędne informacje nie są umieszczone bezpośrednio na elemencie zawiesia.
 2. W razie stwierdzenia jednej z poniższych usterek zawiesie należy natychmiast wycofać z użytkowania:
  • oznaczenia zawiesia są nieczytelne;
  • elementy zawiesia są zdeformowane;
  • łańcuch, lina uległ rozciągnięciu (wydłużenie trwałe);
  • nastąpiło zużycie zawiesia w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości graniczne (dopuszcza się zmniejszenie grubości nominalnej do 90%, przy czym d jest wartością średnią dwóch pomiarów średnicy przeprowadzonych w płaszczyznach prostopadłych do siebie);
  • wystąpiły mikropęknięcia, rowki, nadmierna korozja, skręcenia lub wygięcia ogniw itp.
  • nastąpiły rozgięcia haków świadczące o wystąpieniu przeciążenia.