IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski

Żurawie


Żuraw stacjonarny to dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono wysięgnik wykonujący ruch obrotowy; kąt obrotu wysięgnika może być ograniczony parametrami żurawia. Żuraw stacjonarny nie musi posiadać słupa – wysięgnik może być przymocowany np. do ściany lub maszyny.

Żurawia może obsługiwać osoba, która:

  • ukończyła 18 lat;
  • uzyskała uprawnienia operatora w odpowiedniej kategorii;
  • odbyła szkolenie wstępne;
  • zapoznała się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku operatora żurawi;
  • posiada aktualne orzeczenie lekarskie pozwalające wykonywanie pracy na stanowisku operatora żurawia;
  • posiada aktualne orzeczenie psychologiczne;
  • zapoznała się z dokumentacją techniczno-ruchową żurawia.

Uprawnienia operatora żurawia uzyskuje osoba, która ukończyła odpowiedni kurs i zdała egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Ukończenie wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego składającego się z części teoretycznej i części praktycznej, potwierdzone jest przez wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego dzielą się na dwie kategorie:

  • II Ż- żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne i samojezdne;
  • I Ż- żurawie wieżowe, szybkomontujące i szynowe.