IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski IP Grzegorz Jastrzębowski
KONTAKT
INSTYTUT PROGRESSUM
ul. Targowa 44
90-323 Łódź Polska

+48 42 942 03 03
+48 607 670 170Nasze Oddziały:

Polecane

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badając wypadki przy pracy, które odnotowane są w naszym kraju, około 40% stanowią wypadki powstałe podczas obsługi różnego rodzaju maszyn. Podobna zależność występuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Maszyny, które są eksploatowane na terenie Wspólnoty Europejskiej nie zawsze są maszynami nowymi czy urządzeniami kilkuletnimi. Często się zdarza, że użytkowane maszyny mają kilkadziesiąt lat, ale wciąż spełniają swoje zadanie w procesie technologicznym. Niestety może się okazać, że maszyna, choć w pełni sprawna technicznie, nie spełnia wymagań dotyczących bezpiecznego użytkowania. Zgodnie z przepisami unijnymi należy taką maszynę dostosować do obowiązujących przepisów lub wycofać z użytkowania.

Nakaz dostosowania maszyn, urządzeń do minimalnych wymagań bhp, często jest wynikiem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa w miejscu pracy, będzie również odpowiedzialny za dostosowanie maszyn i urządzeń, tak aby ich obsługa była bezpieczna dla operatora.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kompleksową pomoc dotyczącą przystosowania maszyn do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej przykładowe akty prawne dotyczące maszyn:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz.1745),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami),
  • PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
  • PN-EN 953+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych,
  • PN-EN ISO 13849+1:2008. Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1 ogólne zasady projektowania,
  • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).